همایش تقدیر از خیرین و حامیان دانشگاه Office 1 Office 2 Alumni Oath Medical School - 1940
همایش تقدیر از خیرین و حامیان دانشگاه
Office 1
Office 2
Alumni Oath
Medical School - 1940
  • Registration for Graduation
Saturday, November 27, 2021
کسری نوابی
Update Date: Tuesday, December 31, 2019
کسری نوابی
Contact Info : Website : http://navabi.net
Entering year : 1372
Student number : 72105871
Course of study : Daily
University : Tehran University of Medical Sciences
College : Medicine
Grade : GP
Major : Medicine