دانشكده پرستاري و مامائي
h 16 9 9 8 12 10 چهارمین جشن یکپارچه دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان دوره 53 پرستاري پس ا زادغام - تا غرفه اولين جشن دانش آموختگان اولين جشن دانش آموختگان اولين جشن دانش آموختگان دومين جشن دانش آموختگان 25 مهر 92 دومين جشن دانش آموختگان سر درب دانشكده
h
16
9
9
8
12
10
چهارمین جشن یکپارچه دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان دوره 53 پرستاري پس ا زادغام - تا
غرفه اولين جشن دانش آموختگان
اولين جشن دانش آموختگان
اولين جشن دانش آموختگان
دومين جشن دانش آموختگان 25 مهر 92
دومين جشن دانش آموختگان
سر درب دانشكده
  • دانشكده پرستاري و مامايي

سوابق حرفه ای و تخصصی:

مربی آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران: 1/7/1368 لغایت 20/5/1371

قائم مقام شبکه بهداشت و درمان نهاوند: 8/6/1371 لغایت 30/6/1373

رئیس دانشکده پرستاری و مامائی نهاوند: 8/6/1371 لغایت  6/7/1379

مدیر بیمارستان آیت ا... علیمرادیان، نهاوند:31/6/1373 لغایت 23/5/1377 همزمان با مسئولیت دانشکده پرستاری و مامایی نهاوند

سرپرست بیمارستان شهید حیدری : 23/5/1377 لغایت 6/7/1379 همزمان با مسئولیت دانشکده پرستاری و مامایی نهاوند

مربی آموزشی گروه داخلی جراحی  و عضو کمیته فرعی طرح مسیر ارتقاع شغلی کارشناسان و مدیران و کارشناس پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران : 6/7/1379 لغایت 5/9/1387

 مدیر مرکز تحقیقات مغز و اعصاب ایران : 5/9/1387 لغایت 23/11/1388

مدیر مرکز تحقیقات ضایعات مغزی و  نخاعی : 5/9/1387 لغایت 13/2/1389

مدیر انستیتو کانسر: 23/6/1388 تا  1/7/91

بازرس هئیت مرکزی نظارت بر انتخابات هئیت مدیره نظام پرستاری تهران بزرگ از 10/12/89 تا کنون

معاون مدیر مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) از 1/7/91 تا 12/7/93

مدیر درمانگاه های مجتمع بیمارستان امام خمینی و معاون مدیر مجتمع از 25/12/92 تا 20/12/93

مدیر بیمارستان امام خمینی از 12/7/93 تا 31/6/95

معاون اداری و مالی دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی تهران از مهرماه 95 تاکنون

-  دبیر و عضو کمیته بهداشت ، ایمنی و محیط زیست دانشکده از تاریخ 27/07/95 تاکنون

- رئیس کمیته انتخاب و تکریم کارمند نمونه دانشکده از تاریخ 27/07/95 تاکنون

- رئیس کمیسیون تشخیص وضعیت اموال دانشکده از تاریخ 03/08/ 95 تاکنون

- دبیر شورای اداری دانشکده از تاریخ 03/08/ 95 تاکنون

- عضو کمیته فرعی طرح طبقه بندی مشاغل از تاریخ 25/07/95 تاکنون

- مدیر پروژه نظام آراستگی دانشکده از تاریخ 10/08/95 تاکنون