دانشكده پرستاري و مامائي
h 16 9 9 8 12 10 چهارمین جشن یکپارچه دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان جشن دانش آموختگان دوره 53 پرستاري پس ا زادغام - تا غرفه اولين جشن دانش آموختگان اولين جشن دانش آموختگان اولين جشن دانش آموختگان دومين جشن دانش آموختگان 25 مهر 92 دومين جشن دانش آموختگان سر درب دانشكده
h
16
9
9
8
12
10
چهارمین جشن یکپارچه دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان
جشن دانش آموختگان دوره 53 پرستاري پس ا زادغام - تا
غرفه اولين جشن دانش آموختگان
اولين جشن دانش آموختگان
اولين جشن دانش آموختگان
دومين جشن دانش آموختگان 25 مهر 92
دومين جشن دانش آموختگان
سر درب دانشكده
  • دانشكده پرستاري و مامايي

بسته¬های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی به منظور تحقق یکی از مهمترین اهداف حوزه آموزش "تامین نیاز های ملی و حضور در عرصه های منطقه ای و جهانی با رویکرد تحول و نوآوری " در معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین شد تا چراغ راه متولیان امر آموزش در دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور باشد.

و  اکنون که گفتمان تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی در تمامی ارکان نظام آموزش عالی سلامت کشور نهادینه شده، استقرار کامل بسته¬¬های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی به عنوان اولویت حوزه آموزش عالی سلامت کشور مدنظر قرار گرفته است.

  در همین راستا دبیرخانه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی دانشگاه با همکاری مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه به منظور استقرار بسته¬های تحول و نوآوری درصدد برآمده است فراخوانی برای دریافت ایده¬های خلاقانه در قالب پیش پروپوزال که در برگیرنده ارائه برنامه¬های عملیاتی و فعالیت¬های نوآورانه در چارچوب بسته¬های تحول و نوآوری باشد، برگزار نماید.

  بدون شک مشارکت دادن ظرفیت¬های موجود در دانشکده¬ها و گروه¬های آموزشی در طراحی و اجرای برنامه¬های عملیاتی، می¬تواند زمینه استقرار بسته¬ها را در دانشگاه فراهم نماید.

 فرم پروپوزال