كانون پزشكان ورودی 1370
عكس دسته جمعي عكس دسته جمعي عكس دسته جمعي عكس دسته جمعي عكس دسته جمعي
عكس دسته جمعي
عكس دسته جمعي
عكس دسته جمعي
عكس دسته جمعي
عكس دسته جمعي
۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۳ آذر
  • اخبار
  • مقالات
به همت دفتر ارتباط با دانش آموختگان دانشكده پزشكي، گردهمايي دانشجويان ورودي 70 دانشكده پزشكي در تالار ابن سينا برگزار شد.
۱۳۹۳ چهارشنبه ۹ مهر