کانون پزشکان ورودی 1341
۱۳۹۹ پنج شنبه ۹ بهمن
نام سایت / زیر سایت :  
Skip Navigation Links.
Collapse دفتر ارتباط با دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی تهراندفتر ارتباط با دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی تهران
شعبه بین المللی ایالت تگزاس امریکا
شعبه بین المللی ایالت کالیفرنیا امریکا
دفتر ارتباط با دانش آموختگان مقیم کرمان
دفتر دانش آموختگان مقیم استان یزد
شعبه اروپایی دفتر ارتباط با دانش آموختگان
بنیاد علمی و فرهنگی استاد بهادری
دفتر ارتباط با دانش آموختگان در استان مازندران
هشتادمین سالگرد تاسیس دانشگاه
جشن یکپارچه دانش آموختگان
بنیاد علمی جهانی دکتر یلدا
دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی
کنگره تازه ترین دستاوردهای پژوهش در دانش پزشکی(دکتر یلدا)
مرکز تحقیقات نفرولوژی
دانشکده مجازی
پردیس بین الملل
دانشکده طب سنتی
دانشکده فناوری های نوین پزشکی
دوره شبانه
دانشكده توان بخشي
دانشکده پیراپزشکی
Collapse دانشكده پرستاري و مامائيدانشكده پرستاري و مامائي
دانش آموختگان ورودی 66 رشته پرستاری
Collapse دانشکده بهداشتدانشکده بهداشت
کانون متخصصین پاتوبیولوژی دانشکده بهداشت
کانون دانش آموختگان ورودی 61 بهداشت عمومی و بهداشت حرفه ای
Collapse دانشکده دندانپزشکیدانشکده دندانپزشکی
کانون دندانپزشکان ورودی سال 1361
Collapse دانشکده داروسازیدانشکده داروسازی
کانون داروسازان ورودی 62
داروسازان ورودی 1363
داروسازان ورودی 1350
داروسازی ورودی 1361
Collapse دانشكده پزشكيدانشكده پزشكي
کانون پزشکان ورودی 1351
کانون پزشکان ورودی 1375
کانون متخصصین چشم پزشکی(فارابی)
کانون متخصصین روانپزشکی
کانون متخصصین پوست
کانون متخصصین طب اورژانس
کانون متخصصین نفرولوژی
کانون متخصصین عفونی
کانون پزشکان ورودی بهمن 85
کانون پزشکان ورودی مهر 1385
کانون پزشکان ورودی مهر 1384
کانون پزشکان ورودی 73
كانون پزشكان ورودی 1371
كانون پزشكان ورودی 1370
کانون پزشکان ورودی 1367
کانون پزشکان ورودی 1366
کانون پزشکان ورودی 1365
کانون پزشکان ورودی 1364
کانون پزشکان ورودی 1363
کانون پزشکان ورودی 1361
کانون پزشکان ورودی 1358
کانون پزشکان ورودی 1353و 1354
کانون پزشکان ورودی 1341
کانون پزشکان ورودی 1338
کانون پزشکان ورودی 1336