کانون پزشکان ورودی 1341
۱۳۹۹ پنج شنبه ۹ بهمن
گردهمایی دانش آموختگان پزشکی ورودی 41 در موزه ملی تاریخ علوم پزشکی شماره 2
گردهمایی دانش آموختگان پزشکی ورودی 41 در موزه ملی تاریخ علوم پزشکی شماره 1
جلسه دیدار دانش آموختگان مقیم خارج از کشور با دکتر بهادری 21 آبان 1392
گردهمایی دانش آموختگان ورودی 41دانشکده پزشکی آبان 1392
گردهمایی دانش آموختگان دانشکده پزشکی ورودی 1341- 88 شماره 2
گردهمایی دانش آموختگان دانشکده پزشکی ورودی 1341- 88 شماره 1
گردهمایی دانش آموختگان دانشکده پزشکی ورودی 1341 - 88
گردهمایی دانش آموختگان ورودی 1341