دفتر ارتباط با دانش آموختگان دانشکده پزشکی 1319 قرائت سوگندنامه دانشجویان دفتر ارتباط با دانش آموختگان
دفتر ارتباط با دانش آموختگان
دانشکده پزشکی 1319
قرائت سوگندنامه دانشجویان
دفتر ارتباط با دانش آموختگان
  • ششمین کنگره تازه ترین دستاوردهای پژوهش در دانش پزش
  • ثبت نام  دانش آموختگان ورودی 66 پزشکی