دانشكده توان بخشي
دانشکده توانبخشی پنجمین جشن یکپارچه دانش آموختگان دانشکده توانبخشی دانشکده توانبخشی
دانشکده توانبخشی
پنجمین جشن یکپارچه دانش آموختگان
دانشکده توانبخشی
دانشکده توانبخشی
  • پنجمین جشن یکپارچه دانش آموختگان

به گزارش معاونت آموزشي دانشگاه دویست و بیست و نهمین جلسه هیات ممیزه ساعت 10 صبح روز چهارشنبه سوم شهریور 95 با حضور اكثریت اعضا تشكيل شد.
در این جلسه پرونده هجده عضو هیات علمی متقاضی ارتقا به مرتبه دانشگاهی استادیاری، دانشیاری و استادی از دانشکدههای بهداشت، پزشکی، پیراپزشکی و توانبخشی مطرح و پس از بحث و بررسی مستندات پرونده ها و تبادل نظر، به رای مخفی الکترونیکی گذاشته و  16 پرونده با رای موافق اعضا به تصویب رسید و  یک پرونده از دستور خارج و یک پرونده به تصویب نرسید.

ارتقا به مرتبه استادی:
دکتر صنمبر صدیقی، دکتر دکتر ایرج راگردی کاشانی، دکتر فریبا یارندی، دکتر محمد جلیلی، دکتر بابک ساعدی (دانشکده پزشکی) دکتر ناهید عیناللهی (دانشکده پیراپزشکی) دکتر آزاده شادمهر (دانشکده توانبخشی)

ارتقا به مرتبه دانشیاری:
دکتر سیدمهدی مرعشی (دانشکده بهداشت) دکتر بیتا کلاغچی، دکتر رضا مظاهری، دکتر مسعود اقصایی فرد، دکتر مهرزاد میرزانیا، دکتر هیوا صفار (دانشکده پزشکی) دکتر سیدجواد قاضی میرسعید، دکتر فریدون آزاده (دانشکده پیراپزشکی)

ارتقا به مرتبه استادیاری:
دکتر منصوره عادل قهرمان (توانبخشی)

در ادامه درخواست احتساب سوابق آموزشي تعدادي از اعضاي هيات علمي كه بخشي از خدمت خود در دانشگاه را به صورت تعهدات هيأت علمي (ضريب كا) گذرانده بودند مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.