کانون دانش آموختگان ورودی 61 بهداشت عمومی و بهداشت حرفه ای
کانون دانش آموختگان ورودی های بهداشت 61 مامازند دانش آموختگان بهداشت 61 مامازند دانش آموختگان بهداشت 61 مامازند دانش آموختگان بهداشت 61 مامازند دانش آموختگان بهداشت 61 مامازند
کانون دانش آموختگان ورودی های بهداشت 61 مامازند
دانش آموختگان بهداشت 61 مامازند
دانش آموختگان بهداشت 61 مامازند
دانش آموختگان بهداشت 61 مامازند
دانش آموختگان بهداشت 61 مامازند
  • گردهمایی ورودی های بهداشت 61 مامازند
۱۳۹۹ دوشنبه ۱۱ اسفند
اولین گردهمایی دانش آموختگان 1361 بهداشت عمومی و حرفه ای (2 بهمن 1393) شماره 4 (تصاویر ارسالی مجید رضائی راد)
اولین گردهمایی دانش آموختگان 1361 بهداشت عمومی و حرفه ای (2 بهمن 1393) شماره 3
اولین گردهمایی دانش آموختگان 1361 بهداشت عمومی و حرفه ای (2 بهمن 1393) شماره 2
اولین گردهمایی دانش آموختگان 1361 بهداشت عمومی و حرفه ای (2 بهمن 1393)
تصاویر قدیمی از کلاسهای درس
مراسم اولین گردهمایی دانش آموختگان 61 (عکس های ارسالی خانم دکتر کیا)
دید و بازدید اولیه دوستان