لیست اخبار صفحه :1
پیام تسلیت قائم مقام رئیس دفتر ارتباط با دانش آموختگان در پی درگذشت دکتر ابوالفضل شجاعی فرد، عضو هیئت علمی گروه جراحی دانشگاه

پیام تسلیت قائم مقام رئیس دفتر ارتباط با دانش آموختگان در پی درگذشت دکتر ابوالفضل شجاعی فرد، عضو هیئت علمی گروه جراحی دانشگاه

دکتر گتمیری، قائم مقام رئیس دفترارتباط با دانش آموختگان، در پیامی درگذشت دکتر ابوالفضل شجاعی فرد دانشیار گروه جراحی عمومی دانشکده پزشکی و دانش آموخته پیشکسوت دانشگاه را تسلیت گفت.