برگزیدگان اولین جشنواره سمینار تعهد حرفه ای در خدمات سلامت