لیست اخبار صفحه :1
دیدار دکتر سید منصور گتمیری سرپرست دفتر ارتباط با دانش آموختگان  با جامعه یاوری فرهنگی دکتر محمد اسلامی ومهندس همایون حاج خانی

دیدار دکتر سید منصور گتمیری سرپرست دفتر ارتباط با دانش آموختگان با جامعه یاوری فرهنگی دکتر محمد اسلامی ومهندس همایون حاج خانی

دیدار دکتر سید منصور گتمیری سر پرست دفتر ارتباط با دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی تهران با جامعه یاوری فرهنگی دکتر محمد اسلامی و مهندس همایون حاج خانی برگزار شد.

چهارمین جلسه کمیته علمی ششمین سمینار تعهد حرفه ای در نظام سلامت در دفتر ارتباط با دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی تهران

چهارمین جلسه کمیته علمی ششمین سمینار تعهد حرفه ای در نظام سلامت در دفتر ارتباط با دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی تهران

چهارمین جلسه کمیته علمی ششمین سمینار تعهد حرفه ای در نظام سلامت در دفتر ارتباط با دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی تهران با حضور سرپرست دفتر ارتباط با دانش آموختگان بر گزار شد..

نشست سرپرست دفتر ارتباط با دانش آموختگان با معاون فرهنگی دانشجویی و سرپرست مدیریت سازمان مردم نهاد خیرین سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران

نشست سرپرست دفتر ارتباط با دانش آموختگان با معاون فرهنگی دانشجویی و سرپرست مدیریت سازمان مردم نهاد خیرین سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران

نشست دکتر سید منصور گتمیری سرپرست دفتر ارتباط با دانش آموختگان با دکتر مهدی ابراهیمی معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه و خانم دکترحسینی تبار سرپرست سازمان مردم نهاد و خیرین سلامت دانشگاه برگزارشد.

سومین جلسه کمیته علمی ششمین سمینار تعهد حرفه ای در نظام سلامت در دفتر ارتباط با دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی تهران

سومین جلسه کمیته علمی ششمین سمینار تعهد حرفه ای در نظام سلامت در دفتر ارتباط با دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی تهران

سومین جلسه کمیته علمی ششمین سمینار تعهد حرفه ای در نظام سلامت در دفتر ارتباط با دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی تهران با حضور سرپرست دفتر ارتباط با دانش آموختگان بر گزار شد..