لیست اخبار صفحه :1
دکتر حسین قناعتی رئیس دانشگاه، طی حکمی دکتر مریم دامغانیان را به سمت مدیر گروه آموزشی مامایی و سلامت باروری دانشکده پرستاری و مامایی منصوب کرد.

دکتر حسین قناعتی رئیس دانشگاه، طی حکمی دکتر مریم دامغانیان را به سمت مدیر گروه آموزشی مامایی و سلامت باروری دانشکده پرستاری و مامایی منصوب کرد.

توفیق سرکار عالی و کلیه اعضای محترم هیئت علمی و همکاران گروه را از خداوند متعال خواستارم.دکتر حسین قناعتیرئیس دانشگاهدکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی طی نامه ای از زحمات دکتر سیده طاهره میر مولایی قدردانی کرد، متن تامه تقدیر به شرح زیر است:سرکار خانم دکتر سیده طاهره میر مولاییعضو محترم هیئت علمی گروه مامایی و سلامت باروریبا سلام و احتراممسئولیت پذیری و همکاری مدیران و اعضای هیئت علمی در اداره امور اجرایی دانشکده یکی از مهمترین عوامل پیشرفت و پویایی دانشکده است که در این راستا خدمات ارزشمند سرکار عالی در دو دوره مدیریت متعالی گروه مامایی و سلامت باروری که نتایج پرباری داشته است و فرصت جانشین پروری و ایجاد بالندگی لازم با نگاه همکاری های بین بخشی و آموزش بالین محور گروه را تقویت نموده، بدون تردید شایسته تقدیر فراوان است.

توزیع لباسهای فارغ التحصیلی داوطلبان هشتمین جشن یکپارچه دانش آموختگان از روز 15 تیرماه شروع شد

توزیع لباسهای فارغ التحصیلی داوطلبان هشتمین جشن یکپارچه دانش آموختگان از روز 15 تیرماه شروع شد

طبق برنامه ریزی بعمل آمده از سوی کمیته مدیریت و برنامه ریزی هشتمین جشن یکپارچه دانش آموختگان، توزیع لباسهای فارغ التحصیلی از روز 4 شنبه مورخ 15 تیرماه لغایت 25 تیرماه انجام می شود.