لیست اخبار صفحه :1
ششمین سمینار تعهد حرفه ای در نظام سلامت با همکاری بنیاد علمی فرهنگی استاد مسلم بهادری

ششمین سمینار تعهد حرفه ای در نظام سلامت با همکاری بنیاد علمی فرهنگی استاد مسلم بهادری

ششمین سمینار تعهد حرفه ای در نظام سلامت با همگاری بنیاد علمی فرهنگی استاد مسلم بهادری با حضور دکتر قناعتی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران و دکتر سید منصور گتمیری سر پرست دفتر اتباط با دانش آموختگان برگزار شد.